STANDARD

Rozsah dodávky standardního provedení základové desky

 
Zemní práce v rozsahu:
 
 • sejmutí ornice v místě stavby v tl. 150 - 200 mm a její uložení na pozemku stavby,
 • vyhloubení základových rýh pro základové pasy šířky 400 mm v zemině, která se při hloubení pasů nesesouvá a nevyžaduje pažení zemních rýh. Hloubka základové spáry obvodových základů je 1,1 m pod úrovní konečného upraveného terénu, pro vnitřní pasy 0,5 m v rostlém terénu,
 • vyčištění a zhutnění základové spáry.

 

Standardní poměry místa stavby:
 
 • uvažovaná únosnost zeminy v základové spáře Rdt ≥ 150 kPa,
 • třída těžitelnosti zeminy max. F3,
 • svažitost pozemku stavby max. 1 %.
Nad rámec standardu dodávky je:

 

 • jiné poměry místa stavby než jsou uvedeny ve standardu, vyšší třída těžitelnosti zeminy, menší únosnost základové spáry, větší svažitost apod.,
 • odstranění stávajících pozůstatků stavebních objektů, na povrchu nebo pod povrchem místa stavby, které je nutné odstranit, např. stávající zasypané zbořeniště, odstranění stávajících zpevněných ploch a stavebních objektů apod.,
 • stavební práce a úpravy spojené s výskytem spodní vody (zaplavená nebo zvodnělá základová rýha) např. odčerpávání vody, provedení drenáží nebo vsakovacích jam, použití voděodolného betonu apod.,
 • nutnost provedení pažení rýh pro základové pasy z důvodů nízké soudržnosti zeminy a jejího sesouvání do hloubených rýh,
 • nutnost provedení širších, případně hlubších základových rýh z důvodů nestandardních vlastností zeminy (štěrky, jíly, skalní podloží apod.).

Základové pasy a základová deska:

 • provedení základových pasů z prostého betonu (bez provádění vyztužení) třídy C 12/15, vylívaných na zhutněný podsyp základové spáry přímo do hloubených rýh bez použití bednění,
 • zemnící pásek hromosvodu a zemnění rozvaděče, včetně jejich vyvedení nad terén nebo základovou desku
 • jedna řada tepelně izolačního-ztraceného bednění
 • provedení hutněného podsypu ze štěrkodrti v tl. cca 200 mm mezi základovými pasy,
 • provedení podkladního betonu z prostého betonu třídy C 12/15
 • provedení hydroizolace horního líce podkladní betonové desky proti zemní vlhkosti ve skladbě Np+1xBitagit 40 mineral (natavení přesahu izolace min. 100 mm),
 • provedení horní základové desky z monolitického betonu třídy C 16/20 vyztuženého ocelovými drátky
 • v rámci dodávky základové desky je provedení ležaté kanalizace v základech ukončen ve vzdálenosti cca 1 m od hrany základové desky a chrániček (elektro, vody), vyvedených nad základovou desku.
Nad rámec dodávky základové desky :

 

 • jiný typ hydroizolace požadované zákazníkem nebo vyplývající z poměrů staveniště (např. z důvodů tlakové vody, vyšší koncentraci půdního radonu apod.),
 • použití pumpomixu,
 • svažitost terénu větší jak 1 %,
 • špatný přístup na staveniště, apod.,
 • provedení úpravy bočního líce obvodových základových pasů a základové desky, spočívající v provedení přídavné svislé hydroizolace, zateplení a následné povrchové úpravy (omítka, nátěr apod.),
 • provedení dešťové kanalizace včetně jejího ukončení lapači střešních splavenin a její napojení do dešťové kanalizace nebo vsakovacích rýh (jam),
 • osazení revizních kanalizačních šachet a vodoměrných šachet, retenčních nádrží na splaškovou nebo dešťovou vodu, vsakovacích jímek apod.,
 • osazení vodoměru,
 • zpevněné plochy kolem objektu (okapový chodník) a přístupové komunikace s odstavnými plochami pro osobní automobil,
 • dokončovací terénní práce (vyrovnání terénu, rozprostření ornice apod.) a odvoz přebytečné zeminy na skládku,
 • dopojení vyvedených inženýrských sítí (ležaté rozvody) na veřejné inženýrské sítě,
 • revize a tlakové zkoušky sítí,
 • likvidace odpadu,
 • základ pod komín, přisávání ke krbu.
Stavební připravenost zajištěná zákazníkem:

 

 • zajištění průzkumů staveniště (geologický, geodetický, měření půdního radonu),
 • vytýčení stavby geodetem s oprávněním, zpracování projektové dokumentace polohového a výškového osazení stavby na pozemku, doložení třídy těžitelnosti zeminy, výkres základu dle místních podmínek na staveništi,
 • zajištění zpevnění příjezdové cesty ke staveništi po celou dobu provádění stavby,
 • pravomocně schválená projektová dokumentace stavby.

 

Základová deska

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>